Skupina EP Power Europe představila výsledky za rok 2023

13. 5. 2024

Skupina EP Power Europe (dále jen „EPPE“ a společně se svými dceřinými společnostmi „Skupina“), dceřiná společnost Energetického a průmyslového holdingu (dále jen „EPH“), zveřejnila konsolidované finanční výsledky za rok 2023.  

Elektrárny EPPE vyrobily 34,5 TWh elektřiny (v roce 2022 dosáhla výroba 34,4 TWh), což představovalo klíčový zdroj konsolidovaných tržeb v celkové výši 20 467 mil. EUR (oproti 33 608 mil. EUR v rekordním roce 2022).  EBITDA[1] činila 2 368 mil. EUR (v předchozím roce 2 918 mil. EUR). Uvedené výsledky, kterých skupina dosáhla navzdory všeobecnému poklesu cen komodit, svědčí o finanční a provozní odolnosti EPPE. Skupina si je vědoma své klíčové role při zajišťování bezpečnosti dodávek elektřiny v Evropě a nadále investuje do nejmodernějších výrobních zařízení s cílem podpořit vyvážené dodávky elektřiny a současně dosáhnout svých dlouhodobých cílů v oblasti ESG. 

K dalším významným ukazatelům patří:

  • Rekordní peněžní toky z provozní činnosti ve výši 2 336 mil. EUR (v roce 2022 ve výši 1 292 mil. EUR)
  • Zaplacená daň z příjmu ve výši 646 mil. EUR odrážející vynikající výsledky za rok 2022
  • Čistý instalovaný výkon 12,9 GW (v roce 2022 ve výši 10,9 GW)

V průběhu roku byla skupina aktivní jak v oblasti fúzí a akvizic, tak i v oblasti interního rozvoje. V první polovině roku 2023 skupina expandovala do Nizozemska, kde získala čtyři elektrárny a společnost dodávající elektřinu a plyn. Flexibilní plynové elektrárny Rijnmond, Sloe, Enecogen a Maastroom (s celkovým čistým instalovaným výkonem 2,6 GW) významně přispěly k navýšení výrobních kapacit EPPE a posílily její důležitou roli při podpoře stability elektrické sítě v Evropě. Společnost EP Produzione, dceřiná společnost EPPE, dosáhla významného pokroku ve výstavbě špičkových výrobních zařízení v Tavazzanu (paroplynová elektrárna o výkonu 800 MW, která byla připojena k síti v dubnu 2024 a jejíž dokončení se očekává ve druhé polovině roku 2024), a Ostiglii (paroplynová elektrárna s výkonem 880 MW a předpokládaným dokončením v roce 2025). V průběhu roku rovněž značně pokročila výstavba plynové elektrárny v severoirském Kilrootu (o výkonu 700 MW, přičemž jeden blok je již v provozu a plné uvedení do provozu se předpokládá ještě v prvním pololetí roku 2024). Očekávané kapitálové výdaje na výstavbu všech tří projektů přesáhnou 1,1 mld. EUR, z nichž bylo v roce 2023 vynaloženo 382 mil. EUR.

Vedle uvedených investic do nových projektů skupina v rámci energetické transformace zároveň odstavila dvě černouhelné elektrárny. V září 2023 byl definitivně ukončen provoz uhelných bloků elektrárny Kilroot v Severním Irsku a na konci března 2024 pak provoz černouhelné elektrárny v německém Mehrumu.

V rámci strategie společnosti EPCG (EP Corporate Group a.s., která je mateřskou společností jediného akcionáře EPPE, společnosti EPH) soustředit veškerá transformační aktiva pod jednu střechu a přispět tak k urychlení energetické transformace, převedla skupina svůj podíl ve společnosti LEAG do již dříve založené společnosti EP Energy Transition (dále jen „EPETR“). Očekávaná celková výše investic do obnovitelných zdrojů energie a dalších energetických projektů soustředěných v rámci struktury EPETR se v současné době odhaduje na více než 10 mld. EUR. Tyto investice zahrnují předpokládaný celkový čistý instalovaný výkon obnovitelných zdrojů ve výši 8 GW.

„Naším hlavním cílem zůstává podpora promyšlené a odpovědné energetické transformace v Evropě, přičemž nezapomínáme ani na naši společenskou odpovědnost vůči našim zaměstnancům a regionům, v nichž působíme,“ uvedl Jan Špringl, generální ředitel a místopředseda představenstva EPPE. „Proto budeme i nadále poskytovat flexibilní a vysoce účinné bezuhlíkové nebo nízkouhlíkové kapacity pro výrobu elektřiny, abychom zajistili stabilitu elektrické sítě v době, kdy nebude k dispozici elektřina z obnovitelných zdrojů, a do těchto kapacit budeme i nadále investovat.“

Společnosti ve skupině pečlivě řídí své provozy tak, aby zajistily plynulý výkon a maximální účinnost při výrobě elektřiny a tepla, což má přímý dopad na úroveň emisí. Skupina EPPE tak šetří energii, minimalizuje ztráty v síti a zvyšuje bezpečnost energetické sítě v Evropě, a zároveň důsledně naplňuje svůj závazek k ochraně životního prostředí a společenské odpovědnosti.

Skupina je i do budoucna odhodlána poskytovat svým zákazníkům vysoce kvalitní služby a udržet si pověst spolehlivého dodavatele energie. Skupina si je vědoma své klíčové role v úsilí o udržitelnost a dekarbonizaci v Evropě a bude i nadále přijímat uvážlivá a dlouhodobá rozhodnutí. EPPE se tak snaží naplnit očekávání svých partnerů tím, že významně podporuje evropské cíle v oblasti ochrany životního prostředí a zároveň zajišťuje stabilitu evropského trhu s energií.

Více informací najdete na https://www.eppowereurope.cz/hospodarske-vysledky/

[1] EBITDA představuje zisk/-ztrátu za rok před odečtením nákladů na daň z příjmů, finančních nákladů, finančních výnosů, změn ze snížení hodnoty finančních nástrojů a ostatních finančních aktiv, podílu na zisku z jednotek účtovaných ekvivalenční metodou, po odečtení daně, zisku/-ztráty z prodeje dceřiných společností, společných podniků a přidružených společností, odpisů hmotného majetku a nehmotného majetku, snížení hodnoty hmotného a nehmotného majetku a záporného goodwillu.