EPH oznamuje záměr provést prvotní veřejnou nabídku kmenových akcií a GDC společnosti EPIF

12. 4. 2016

NENÍ URČENO K VYDÁNÍ, UVEŘEJNĚNÍ NEBO DISTRIBUCI, AŤ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO, VE SPOJENÝCH STÁTECH, AUSTRÁLII, KANADĚ NEBO JAPONSKU NEBO V JAKÉKOLI JINÉ JURISDIKCI, KDE JE NEZÁKONNÉ TAKOVÉ OZNÁMENÍ DISTRIBUOVAT

Toto oznámení je propagačním sdělením pro účely britských pravidel pro prospekt cenných papírů stanovených regulačním orgánem Financial Conduct Authority (dále jen „FCA”) a paragrafu 36k českého Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a není prospektem ani nabídkou k prodeji cenných papírů v žádné jurisdikci, a to ani ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě ani v Japonsku.
Nabídka (definovaná níže) a distribuce tohoto oznámení a dalších informací v souvislosti s Nabídkou mohou být v určitých jurisdikcích omezeny zákonem a osoby, do jejichž držení se dostane jakýkoli dokument nebo jiná informace uvedená v tomto kontextu, by se měly informovat o těchto omezeních a dodržovat je. Jakékoli nedodržení těchto omezení může vést k porušení právních předpisů o cenných papírech kterékoli takovéto jurisdikce.
Investoři by měli upisovat nebo nakupovat jakékoli cenné papíry uvedené v tomto oznámení pouze na základě informací v prospektu, který má být zveřejněn společností EP Infrastructure po schválení Českou národní bankou v souvislosti s, mimo jiné, přijetím jejích kmenových akcií k obchodování na hlavním kotovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „Pražská burza cenných papírů”) a jejích globálních depozitních certifikátů (dále jen“ GDC”) do standardního segmentu oficiálního seznamu vedeného United Kingdom Listing Authority a k obchodování na hlavním trhu pro cenné papíry zapsané na London Stock Exchange plc („Londýnská burza cenných papírů”) (dále jen „Vstup”). Prospekt bude, po schválení a uveřejnění, dostupný na internetových stránkách společnosti na adrese http://www.eppe.atelierzidlicky.eu/en/investors/results-centre/.

EPH oznamuje záměr provést prvotní veřejnou nabídku kmenových akcií a GDC společnosti EPIF a zápis na Pražské burze cenných papírů a GDC na Londýnské burze cenných papírů

EP Infrastructure (dále jen „EPIF,“ „společnost“ nebo, spolu s dceřinými společnostmi, „skupina“), vedoucí poskytovatel služeb energetických infrastruktur ve Slovenské republice a České republice, dnešního dne oznamuje, že Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „EPH“ nebo „prodávající vlastník“), má záměr uskutečnit prvotní veřejnou nabídku (dále jen „nabídka“) kmenových akcií ve společnosti EPIF , prostřednictvím kmenových akcií (dále jen „nabízené akcie“), které budou kotované na hlavním kotovaném trhu Pražské burzy cenných papírů, a globálních depozitních certifikátů (dále jen „GDC“, a společně s nabízenými akciemi dále jen „nabízené cenné papíry“), které budou přijaty ke kotování v rámci standardního segmentu oficiálního seznamu vedeného United Kingdom Listing Authority a obchodování na hlavním trhu Londýnské burzy cenných papírů pro kotované cenné papíry (podléhající splnění určitých kritérií způsobilosti).

EPIF Přehled
Společnost EPIF je přední poskytovatel infrastrukturních služeb v oblasti energetiky zaměřený především na regulované aktivity a aktivity založené na dlouhodobých smlouvách. Skupina působí ve čtyřech hlavních segmentech: přeprava plynu, distribuce plynu a elektrické energie, teplárenství a skladování plynu. Napříč těmito segmenty EPIF vlastní a provozuje strategicky důležitá infrastrukturní aktiva s vysokými překážkami ke vstupu na příslušný trh a silnou schopností tvorby hotovostních toků. Skupina působí hlavně ve Slovenské republice a v České republice.

• Přeprava plynu. Součástí skupiny je společnost Eustream působící jako jediný provozovatel přepravní plynárenské soustavy („TSO”) ve Slovenské republice. Plynovod společnosti Eustream je součástí Centrálního koridoru, který je jedním z největších a nejdůležitějších cest potrubního dovozu plynu do Evropy

• Distribuce plynu a elektrické energie. EPIF je lídrem na trhu v oblasti distribuce plynu ve Slovenské republice a druhým největším distributorem a dodavatelem elektřiny ve Slovenské republice

• Teplárenství. EPIF je lídrem v oblasti distribuce tepla v České republice

• Skladování plynu. EPIF je lídrem v oblasti skladovací kapacity plynu v regionu Slovenské republiky, České republiky a Rakouska

Hlavní silné stránky
• Silná pozice na trhu ve stabilních středoevropských ekonomikách a vysoký stupeň diverzifikace

  • Vedoucí postavení na trhu v rámci všech obchodních a geografických segmentů skupiny
  • Zaměření na Slovenskou republiku a Českou republikou, které těží ze silné ekonomické základny, stabilních regulačních rámců na národní i unijní úrovni a z růstového potenciálu
  • Unikátní kombinace aktiv zahrnujících několik segmentů infrastruktury, čímž je zajištěna větší diverzifikace a odolnost než srovnatelné společnosti v oboru

• Regulovaná nebo dlouhodobě zasmluvněná energetická infrastruktura

  • Regulované aktivity nebo dlouhodobé smlouvy na pevně stanovený objem plnění vytvářejí předvídatelný a stabilní obchodní profil napříč segmenty
  • Činnost skupiny probíhající v rámci pevně regulovaných režimů na základě regulačního rámce EU

• Vysoká a předvídatelná ziskovost a následná konverze do hotovosti

  • Předvídatelné peněžní toky napříč segmenty na základě činnosti v rámci transparentních regulačních systémů či dlouhodobých smluv na pevně stanovený objem plnění
  • Vysoká konverze EBITDA do hotovostních toků založených na moderních aktivech, omezených požadavcích na kapitálové výdaje a předvídatelných a stabilních nákladech na údržbu

• Pokračující příležitosti pro optimalizaci a růst

  • Prokazatelně osvědčené a pokračující zaměření na zvyšování efektivity a optimalizaci podnikání
  • Atraktivní příležitosti pro další rozvoj podnikání

Nabídka
• Nabídka bude zahrnovat (i) veřejnou nabídku nabízených cenných papírů způsobilým zaměstnancům skupiny v České republice a ve Slovenské republice a (ii) institucionální nabídku nabízených cenných papírů v České republice, ve Slovenské republice a v jiných jurisdikcích. Nabízené cenné papíry budou nabízeny ve Spojených státech kvalifikovaným institucionálním kupujícím („QIB“) podle pravidel Rule 144a a mimo Spojené státy v tzv. offshore transakcích podle pravidel nařízení S zákona USA o cenných papírech. Každý ve společnosti a prodávajícím vlastníkovi bude souhlasit s obvyklými opatřeními znemožňujícími prodej akcií, pokud jde o držení kmenových akcií a GDC po určité časové období po vstupu na trh.
• Předpokládá se, že nabídka bude realizována v druhém čtvrtletí roku 2016, a to s ohledem na tržní podmínky.
• Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Société Générale Corporate & Investment Banking a UniCredit Bank AG, pobočka v Londýně, vystupují jako společní globální koordinátoři a společní upisovatelé, Wood & Company Financial Services, a.s. jako společný vedoucí manažer (aranžér) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako manažer nabídky zaměstnancům

Vlastnická struktura a použití výnosů z prodeje
Skupinu v současnosti ovládá EPH (Energetický a průmyslový holding), přední středoevropská energetická skupina, která drží 100 % společnosti EPIF a souvisejících hlasovacích práv a obdrží veškeré čisté výnosy z nabídky. EPH je odhodlána nadále zůstat dlouhodobým investorem v EPIF a má v úmyslu si zachovat majoritní vlastnictví skupiny. EPH si slibuje prostřednictvím veřejné nabídky akcií pozvednout celkový profil skupiny a poskytnout skupině větší flexibilitu v oblasti financování. EPH zamýšlí využít většinu čistých výnosů z nabídky ke zpětnému odkoupení svých vlastních akcií vlastněných společností Biques Limited, pasivního finančního investora EPH.
Daniel Křetínský, předseda dozorčí rady společnosti EPIF, v komentáři k dnešnímu oznámení uvedl:
„V EPIF jsme vytvořili lídra v oblasti energetické infrastruktury ve střední Evropě, který spojuje některé z nejsilnějších aktiv společnosti EPH v jedné integrované skupině. EPIF si vzhledem ke klíčové úloze při přepravě plynu pro evropský trh a vedoucímu postavení na trhu v odvětví energetiky v České republice a na Slovensku klade za cíl generovat v příštích letech silné a stabilní výnosy. Jako zakladatel EPIF si kladu za cíl zajistit atraktivní a udržitelné výplaty dividend pro všechny naše akcionáře na základě vysoce kvalitních aktiv a rostoucích ekonomik v regionu.“

Tomáš David, generální ředitel společnosti EPIF, uvedl:
„Provozujeme portfolio moderní, dobře zainvestované infrastruktury s dlouhou životností, která má zásadní význam pro evropský energetický trh. Naše silná tržní pozice se odráží v dlouhodobé povaze našich smluv se zákazníky a stabilních finančních výsledcích. Díky stabilnímu a předvídatelnému generování peněžního toku máme vhodné podmínky k tomu, abychom akcionářům vypláceli atraktivní výnos z dividend a zároveň mohli podporovat hodnotu vytvářející projekty spojené s naším portfoliem stávajících aktiv a akvizicemi, které vedou k synergiím či nabízejí atraktivní návratnost.“

Konec

Dotazy
Citigate Dewe Rogerson (Londýn) +44 (0)20 7638 9571
David Westover +44 (0)20 7 282 2886
Sandra Novakov +44 (0)20 7 282 1089

Cook Communications (Praha)
Joe Cook +420 602 683 230
Petra Kallista +420 736 418 889
Michal Procházka +420 734 865 377

Hlavní finanční ukazatele
V roce 2015 skupina vykázala tržby ve výši 3 265,2 milionu EUR a čistý zisk ve výši 622,7 milionu EUR. Upravená EBITDA dosáhla hodnoty 1 433,5 milionu EUR a dosažený konverzní poměr EBITDA do hotovosti po zdanění činil 66 %. K 31. prosinci 2015 činila celková konsolidovaná aktiva skupiny 9 709,8 milionů EUR.

Dividendová politika
Přestože společnost nedává jakoukoli záruku, že bude rozdělovat jakékoli dividendy, ani, v případě, že budou dividendy vypláceny, jakoukoli záruku ohledně výše takových dividend (která se může rok od roku lišit), cílem společnosti je držet se ve vztahu k vyplácení dividend následujících pravidel (s výhradou změny okolností):
• Výplata dividend za rok 2015. Ve vztahu k fiskálnímu roku končícímu 31. prosince 2015 má společnost v úmyslu rozdělit v roce 2016 na dividendách zhruba 365 milionů EUR.
• Zaměření na dividendový růst. V následujících fiskálních letech do roku 2020 společnost plánuje dosažení růstu dividend na akcii ve výši 3 procenta ročně.
• Rozdělování hotovosti nepoužité pro financování růstových příležitostí. V období od roku 2016 do roku 2020, v případě, že společnost neidentifikuje vhodné růstové příležitosti, je úmysl každé dva roky vyplácet hotovost generovanou nad rámec cílených výplat dividend popsaných výše.
• Dlouhodobá dividendová politika. V dlouhodobé perspektivě po roce 2020, v závislosti na pečlivém vyhodnocování potenciálních růstových příležitostí, společnost zamýšlí vyplácet akcionářům veškerou volnou hotovost.

O společnosti EPIF
Společnost EPIF je přední poskytovatel infrastrukturních služeb v oblasti energetiky, který se primárně zaměřuje na regulované a dlouhodobě nasmlouvané aktivity. Skupina vytváří většinu EBITDA v zemích kde převážně působí, tedy na Slovensku a v České republice.
EPIF působí ve čtyřech hlavních segmentech: přeprava plynu, distribuce plynu a elektrické energie, teplárenství a skladování plynu.
Podnikání v oboru přepravy zemního plynu sestává výlučně z firmy Eustream. Eustream je vlastník a provozovatel jednoho z nejvýznamnějších evropských plynovodů a je to jediný provozovatel přepravní soustavy (TSO) ve Slovenské republice. Přepravní soustava Eustream je součástí centrálního koridoru, který je jedním z největších (dle objemu plynu přepraveného v roce 2015) a nejdůležitějších potrubních tras dovozu plynu do Evropy. Eustream je jedním z největších přepravců zemního plynu v EU a připadá na něj téměř třetina celkové přepravní kapacity z Ruska do západní Evropy a více než 20 procent celkové potrubní dovozní kapacity zemního plynu. Přepravní kapacita systému Eustream je 80 miliard metrů krychlových ve směru východ-západ. Celkový přepravený objem v roce 2015 činil 55,8 miliard metrů krychlových; pro srovnání, celkové množství plynu spotřebované v EU podle odhadů Eurogasu činilo 426,3 miliardy metrů krychlových.
Podnikání EPIF v oblasti distribuce plynu a elektrické energie sestává z divize distribuce plynu, divize distribuce elektrické energie a divize dodávek energií. Divize distribuce elektrické energie rozvádí elektrickou energii v regionu středního Slovenska a skupina vykonává tyto činnosti prostřednictvím skupiny SSE. Divize distribuce zemního plynu rozvádí zemní plyn na území Slovenské republiky a vykonává tyto činnosti prostřednictvím společnosti SPP – distribúcia, a.s. (dále jen „SPPD“). Její síť poskytuje přístup k zemnímu plynu 2.234 obcím a městům, v nichž bydlí 94 procent slovenského obyvatelstva (zdroj: Vnitrostátní zpráva za rok 2014, ÚRSO). V roce 2014 SPPD rovněž rozváděla přibližně 98 procent celkového množství plynu distribuovaného na Slovensku (zdroj: Vnitrostátní zpráva za rok 2015, ÚRSO). Odpovědností divize dodávek energií je zabezpečení dodávek elektrické energie a zemního plynu koncovým spotřebitelům. Tyto aktivity vykonává EPIF prostřednictvím EP ENERGY TRADING, a.s. (dále jen „EPET“) v České republice a prostřednictvím společnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (dále jen „SSE“) na Slovensku. EPET a SSE rovněž nakupují a prodávají elektrickou energii, včetně prodeje na velkoobchodním trhu s elektřinou produkovanou skupinou v rámci jejího podnikání v oboru teplárenství.
Podnikání skupiny v oboru skladování plynu je založeno na vlastnictví a provozování zařízení pro skladování zemního plynu v České republice a na Slovensku. Tyto své činnosti vykonává prostřednictvím dceřiných společností Nafta a.s. (dále jen „NAFTA“), SPP Storage, s.r.o. (dále jen „SPP Storage“) a přidruženého podniku Pozagas, a.s. (dále jen „Pozagas“). Celková kapacita skladovacích zařízení provozovaných skupinou k 31. prosinci 2015 byla 3 766 milionů metrů krychlových (což zahrnuje kapacitu podniků NAFTA, SPP Storage a Pozagas), měřeno při 15° C. NAFTA rovněž vykonává některé činnosti v oblasti vyhledávání a těžby ropy a zemního plynu prostřednictvím divize E&P.
Podnikání skupiny v oboru teplárenství je založeno na vlastnictví a provozování tří velkých kogeneračních jednotek v České republice. Společnost EPIF kontroluje, prostřednictvím svých 73,8 procent akcií v dceřiné společnosti Pražská Teplárenská (dále jen „PT“), nejrozsáhlejší systém dálkového vytápění v České republice, který dodává teplo pro město Praha. Skupina je největším dodavatelem tepla ve smyslu tepla dodávaného konečným spotřebitelům v České republice, přičemž dodala 4,4 TWh (15,9 petajoulů) tepla v roce 2015, 4,3 TWhth (15,6 PJ) tepla za rok 2014 a 5,3 TWh (18,9 PJ) tepla v roce 2013. EPIF patří k poskytovatelům tepla v České republice s jedněmi z nejnižších cen a obecně trvale účtuje nižší sazby za teplo, než je vnitrostátní průměr (vyjma PT, která měla sazbu v roce 2014 mírně vyšší než průměr). Teplo produkované v kogeneračních elektrárnách skupiny je dodáváno hlavně drobným odběratelům prostřednictvím dobře udržovaných systémů dálkového vytápění. Společnost EPIF také nedávno získala společnost BERT, což je přední producent tepelné energie v Budapešti, který v roce 2015 dodal přibližně 1,8 TWh (6,3 PJ) tepla. EPIF byl v roce 2015 rovněž druhým největším dodavatelem podpůrných služeb v oblasti elektrické energie v České republice (dle ERÚ).
Vybrané definované termíny
„Upravená EBITDA“ pro skupinu představuje provozní zisk plus odpisy majetků, budov a zařízení a amortizace nehmotných aktiv mínus záporný goodwill (pokud v daném roce existuje). Upravená EBITDA je finanční ukazatel mimo Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, užívaný managementem skupiny k vykazování finančních prostředků získaných ze své činnosti.
“Konverzní poměr EBITDA do hotovosti” pro skupinu představuje (upravená EBITDA – kapitálové výdaje bez emisních povolenek – zaplacená daň)/upravená EBITDA. Konverzní poměr EBITDA do hotovosti je finanční ukazatel mimo Mezinárodní standardy účetního výkaznictví užívaný managementem skupiny k vykazování stupně převodu upravené EBITDA na hotovost.

Upozornění
Tyto materiály nejsou určeny k přímé ani nepřímé distribuci do Spojených států amerických nebo ve Spojených státech amerických (včetně jejich teritorií a držav, kteréhokoli státu Spojených států amerických a District of Columbia). Nabízené cenné papíry, na něž se zde odkazuje, nesmí být prodávány ve Spojených státech amerických bez registrace nebo výjimky z registrační povinnosti dle zákona USA o cenných papírech z roku 1933, v platném znění (dále jen „Zákon o cenných papírech“). Společnost nezamýšlí žádné Nabízené cenné papíry nechat registrovat ve Spojených státech.
Toto oznámení neobsahuje ani nepředstavuje nabídku ani výzvu k předložení nabídky ke koupi nebo úpisu Nabízených cenných papírů jakékoli osobě ve Spojených státech amerických (včetně jejich teritorií a držav, kteréhokoli státu Spojených států amerických a District of Columbia), Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v jakékoli jiné jurisdikci, kde by taková nabídka nebo výzva k předložení nabídky byla protiprávní. Nabídka a prodej Nabízených cenných papírů zde uvedených nebyla, není a nebude zaregistrována dle Zákona o cenných papírech, ani dle příslušných zákonů o cenných papírech Austrálie, Kanady nebo Japonska. Mimo určitých výjimek nemohou být Nabízené cenné papíry zde uvedené nabízeny ani prodávány v Austrálii, Kanadě ani Japonsku, ani nabízeny či prodávány žádnému státnímu příslušníku, rezidentu či občanu Austrálie, Kanady nebo Japonska, ani nabízeny či prodávány na jeho účet. Ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě ani Japonsku se neuskuteční žádná veřejná nabídka Nabízených cenných papírů.
Toto oznámení je adresováno a určeno, a Nabídka (až bude uskutečněna) je adresována a určena, pouze osobám v členských zemích Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), které jsou kvalifikovanými investory ve smyslu čl. 2 odst. 1 písmeno (e) Směrnice o prospektu (Směrnice 2003/71/ES, v platném znění, včetně Směrnice 2010/73/ES) (dále jen „Kvalifikovaní investoři“). Kromě toho je ve Spojeném království toto oznámení adresováno a určeno pouze Kvalifikovaným investorům, kteří (i) jsou osobami s odbornými zkušenostmi v oblasti investic ve smyslu čl. 19 odst. 5 vyhlášky k zákonu o finančních službách a trzích z roku 2000 (propagace finančních služeb) z roku 2005, v platném znění (dále jen „Vyhláška“), (ii) jsou subjekty s vysokým čistým jměním ve smyslu čl. 49 odst. 2 písm. (a) až (d) Vyhlášky, nebo (iii) jsou osobami, vůči kterým může toto oznámení být jinak v souladu se zákonem učiněno (všechny takové osoby společně dále jen „příslušné osoby“).
Na základě tohoto oznámení nesmí jednat a nesmí se na něj spoléhat (i) osoby, které nejsou příslušnými osobami ve Spojeném království, a (ii) osoby, které nejsou Kvalifikovanými investory v žádném členském státě EHP mimo Spojeného království. Jakákoli investice nebo investiční činnost, které se toto oznámení týká, je k dispozici pouze příslušným osobám ve Spojeném království a Kvalifikovaným investorům v kterémkoli členském státu EHP mimo Spojeného království, a budou ji vyvíjet pouze takové osoby. Jakákoli nabídka Nabízených cenných papírů bude učiněna výhradně na základě řádně schváleného a uveřejněného prospektu, nebo v souladu s výjimkou nebo výjimkami z povinnosti uveřejnit prospekt. Investoři by neměli koupit žádné Nabízené cenné papíry zde uvedené jinak, než výhradně na základě informací uvedených v prospektu, který Společnost hodlá v patřičném okamžiku uveřejnit v souvislosti s navrhovanou Nabídkou. Informace uvedené v tomto oznámení slouží pouze jako rámcové a nejsou prezentovány jako vyčerpávající nebo úplné. Na informace v tomto oznámení, ani jejich správnost nebo úplnost, se nelze za žádným účelem spoléhat. Změna informací v tomto oznámení je vyhrazena. Načasování Nabídky, včetně uveřejnění prospektu a data Přijetí, mohou ovlivnit faktory jako např. podmínek na trhu. Nezaručuje se, že k Nabídce a Přijetí skutečně dojde, a svá finanční rozhodnutí byste neměli zakládat na záměrech Společnosti ve vztahu k Nabídce a Přijetí v této fázi.
Citigroup Global Markets Limited (dále jen „Citi“) i J.P. Morgan Securities plc (dále jen „J.P. Morgan“) mají oprávnění vystavené Finančním regulačním úřadem UK (United Kingdom Prudential Regulation Authority, dále jen “PRA”) a jsou regulovány ze strany PRA a FCA. Société Générale je francouzská úvěrová instituce (banka), která má oprávnění a je regulována ze strany Evropské centrální banky (ECB), Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (francouzský Úřad pro dohled nad bankovním sektorem), a je regulována ze strany Autorité des marchés financiers (AMF) a v omezeném rozsahu ze strany FCA a PRA. UniCredit Bank AG, London Branch (dále jen “UCB” a společně s Citi, J.P. Morgan a Société Générale dále jen “Globální spolukoordinátoři a spolumanažeři úpisu”) má oprávnění od Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a je v omezeném rozsahu regulována ze strany FCA a PRA. WOOD & Company Financial Services, a.s. má oprávnění a podléhá regulaci ze strany České národní banky a v omezeném rozsahu je regulována ze strany FCA a PRA (dále jen „Spolumanažer emise a koordinátor domácí nabídky“). UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Manažer nabídky pro zaměstnance“ a společně s Globálními spolukoordinátory a spolumanažery úpisu a Spolumanažerem emise a koordinátorem domácí nabídky dále jen „Banky“) je regulována Českou národní bankou.
Každá z Bank jedná výhradně za Prodávajícího akcionáře a Společnost, a za nikoho jiného v souvislosti s Nabídkou, a nebude považovat žádnou jinou osobu (nehledě na to, zda je příjemcem tohoto Prospektu) za klienta ve vztahu k Nabídce a neponese vůči žádné jiné osobě odpovědnost za poskytování ochrany, kterou Banky poskytují svým příslušným klientům, ani za poskytování poradenství ve vztahu k Nabídce, obsahu tohoto oznámení či jakékoli transakci, ujednání nebo jiné záležitosti zde uvedené.
Kromě případných povinností a závazků, které se na kterékoli z Bank vztahují v rámci příslušných regulačních režimů, nepřijímá žádná z Bank žádnou odpovědnost za obsah tohoto oznámení či jakéhokoli jiného prohlášení, které případně budou učiněna nebo domněle učiněna Bankami nebo jejich jménem v souvislosti se Společností nebo Nabízenými cennými papíry. Každá z Bank a jejich příslušné spřízněné osoby tudíž v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy tímto vylučují veškerou odpovědnost, ať už založenou občanskoprávními předpisy nebo smluvním ujednáním nebo jiným způsobem (vyjma jak je uvedeno výše), jakou by jinak nesla v souvislosti s tímto oznámením nebo jakýmkoli takovým prohlášením.
Banky a kterékoli z jejich spřízněných osob, jednající jako investor (investoři) na vlastní účet, mohou v souvislosti s Nabídkou upisovat nebo kupovat Nabízené cenné papíry, a v takovém kontextu si mohou ponechat, upisovat, kupovat, prodávat, nabízet k prodeji či jinak nakládat s takovými cennými papíry, jakýmikoli jinými cennými papíry Společnosti nebo jinými souvisejícími investicemi na svůj vlastní účet, a mohou nabízet nebo prodávat takové Nabízené cenné papíry nebo jiné investice v souvislosti s Nabídkou nebo jinak. Odkazy v prospektu (až bude uveřejněn) na emisi, nabídku, úpis, prodej, koupi či jiné nakládaní s Nabízenými cennými papíry by proto měly být vykládány v tom smyslu, že zahrnují jejich emisi nebo nabídku Bankám, nebo upisování, koupi nebo nakládání ze strany Bank nebo jejich příslušných spřízněných osob, které jednají jako investor (investoři) na vlastní účet. Banky nezamýšlejí uveřejnit rozsah takové investice nebo transakcí nad rámec svých právních nebo regulačních povinností. Určité Banky nebo jejich spřízněné osoby mohou navíc s investory uzavírat ujednání o financování (včetně swapů), v souvislosti s nimiž mohou nabývat, držet nebo zcizovat Nabízené cenné papíry.
Žádná z Bank ani jejich příslušných spřízněných osob, členů představenstva, funkcionářů, komplementářů nebo komanditistů, zaměstnanců, poradců ani zmocněnců tímto nepřijímá žádnou odpovědnost ani zodpovědnost za pravdivost, správnost nebo úplnost informací uvedených v tomto oznámení (či s ohledem na skutečnost, zda v oznámení nebyly uvedeny nějaké informace), či jakýchkoli jiných informací týkajících se Společnosti, jejích dceřiných společností nebo spřízněných společností, ať již v písemné, ústní, vizuální nebo elektronické podobě, a nehledě na to, jakým způsobem byly takové informace přeneseny nebo zpřístupněny, ani za žádnou ztrátu jakéhokoli druhu z titulu jakéhokoli užití tohoto oznámení, jeho obsahu, nebo jakkoli vzniklou v souvislosti s tímto oznámením, a ani tímto nepředkládá žádné výslovné ani implicitní prohlášení či ujištění v tomto smyslu.
V souvislosti s Nabídkou bude jedna nebo několik Bank pověřena, aby jednala jako stabilizační manažer (dále jen „Stabilizační manažer“), a daná Banka nebo osoby jednající jejím jménem mohou (avšak nejsou povinny) v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy provádět nadlimitní úpis Nabízených cenných papírů, nebo provádět stabilizační transakce za účelem podpory tržní ceny Nabízených cenných papírů na vyšší úrovni, než jaká by jinak panovala na otevřeném trhu, a to po omezenou dobu po datu emise. Stabilizační manažer však není povinen takové transakce uzavírat. Pokud bude proces stabilizace zahájen, může být kdykoli ukončen bez předchozího upozornění, přičemž může probíhat pouze v průběhu období 30 dnů po oznámení emisní ceny Nabízených cenných papírů. Vyjma jak vyžadují zákony či právní předpisy, Stabilizační manažer ani žádní jeho zmocněnci nezamýšlejí uveřejnit rozsah žádných realizovaných nadlimitních úpisů a/nebo stabilizačních transakcí, které byly provedeny ve vztahu k Nabídce.
Některé číselné údaje v tomto oznámení, včetně finančních údajů, byly zaokrouhleny. V určitých případech proto celková částka nebo procentuální změna číselných údajů uvedených v tomto oznámení nemusí přesně odpovídat uvedené celkové částce.
Prohlášení ohledně budoucího vývoje
Toto oznámení může zahrnovat prohlášení, která lze pokládat za „prohlášení ohledně budoucího vývoje”. Lze je poznat podle termínů souvisejících s budoucím vývojem, jako například „domnívat se“, „odhadovat“, „plánovat“, “předpokládat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „může“, „bude“ nebo „měl by“, případně jejich záporných forem, či jiných podobných nebo srovnatelných termínů, či podle toho, že pojednávají o strategii, plánech, cílech, budoucích událostech nebo záměrech. Taková prohlášení ohledně budoucího vývoje zahrnují všechny záležitosti, které nejsou historickými fakty a které obnášejí předpovědi. Prohlášení ohledně budoucího vývoje se často mohou výrazně lišit od skutečných výsledků. Jakákoli prohlášení ohledně budoucího vývoje odrážejí současný pohled Skupiny na budoucí události a jsou spojena s riziky týkajícími se budoucích událostí a jinými riziky, nejistotou a předpoklady s ohledem na podnikatelskou činnost, hospodářské výsledky, finanční situaci, likviditu, vyhlídky, růst nebo strategie Skupiny a odvětví, v němž působí. Prohlášení ohledně budoucího vývoje odkazují pouze na datum, k němuž byla učiněna, a nelze z nich usuzovat na budoucí výsledky. Vyjma jak vyžadují zákony či právní předpisy, Společnost tímto vylučuje jakoukoli povinnost či závazek zveřejňovat jakékoli aktualizace nebo úpravy prohlášení ohledně budoucího vývoje v tomto oznámení, k nimž případně dojde v důsledku změny očekávání nebo pod vlivem událostí nebo okolností, které nastanou po datu tohoto oznámení.
Každá z Bank a jejich příslušných spřízněných osob tímto výslovně tímto vylučuje jakoukoli povinnost či závazek aktualizovat, upravovat či měnit jakákoli prohlášení ohledně budoucího vývoje v tomto oznámení, ať již v důsledku nových informací, budoucího vývoje nebo jinak.