• Provozovatel klíčové plynárenské infrastruktury a významný distributor elektrické energie na Slovensku a v České republice

Distribuce plynu a elektřiny

SPP – distribúcia

je majitelem a provozovatelem plynové distribuční sítě, která pokrývá přibližně 98 % celkového objemu distribuovaného na území Slovenské republiky. Společnost odpovídá za spolehlivou, bezpečnou a efektivní distribuci zemního plynu od plynovodů přes místní plynové rozvody až ke koncovým zákazníkům, a také za zajištění přípojek k distribuční síti a plynoměrů pro odečet odběru zemního plynu.

SPP – distribúcia zajišťuje také prodej distribučních kapacit, vývoj, provoz a údržbu plynových sítí, stejně jako bilancování a dispečink. Řízení dispečinku distribuční sítě a měření průtoku plynu na vstupních a výstupních bodech distribuční sítě patří mezi klíčové úkoly společnosti SPP – distribúcia. Slovenský plynárenský dispečing řídí distribuční síť ze svého centra v Bratislavě a dalších monitorovacích center s nepřetržitým provozem. Řízení dispečinku a monitorovací systém SCADA hrají důležitou roli pro zabezpečení distribuce a spolehlivosti dodávek plynu slovenským zákazníkům. Odebíráním a plněním zemního plynu z/do podzemních zásobníků společnost zajišťuje vyrovnávání denních rozdílů objemu zemního plynu vstupujícího do distribuční soustavy a spotřebovaného koncovými zákazníky.

Celková délka potrubí provozovaného společností SPP – distribúcia na všech tlakových úrovních je v současnosti téměř 33 000 km. Společnost distribuuje zhruba 98 % z celkového objemu zemního plynu distribuovaného na Slovensku. Více než 94 % obyvatel Slovenské republiky má přístup k zemnímu plynu, což staví Slovensko na druhé místo v Evropě, pokud jde o hustotu plynové sítě. V roce 2015 společnosti zákazníkům dodala celkem 4,585 miliardy m3 zemního plynu.

SPP – distribúcia má významnou úlohu pro zajištění energetického zabezpečení Slovenska, poněvadž nese odpovědnost za zabezpečení nepřerušeného zásobování domácností v případě nouzových situací jako jsou omezené zásoby plynu nebo extrémně studená zima.

SPP – distribúcia má status regulované právnické osoby. Jako provozovatel distribuční sítě společnost všem subjektům zaručuje transparentní a nediskriminační přístup k této síti při současném respektování důvěrnosti citlivých obchodních informací. Při své činnosti systematicky věnuje pozornost zlepšování kvality služeb zákazníkům a plnění požadavků trhu.

Technická bezpečnost a spolehlivost zásobování a zároveň nákladově efektivní distribuce zemního plynu představuje hlavní pilíř obchodních aktivit SPP – distribúcie. Společnost se tudíž nepřetržitě soustředí na optimalizaci interních postupů a jednotlivých činností s důrazem na udržování bezpečnosti a spolehlivosti plynové distribuční sítě.

SPP – distribúcia je slovenským lídrem v oblasti distribuce zemního plynu, poskytuje své služby 26 společnostem užívajícím distribuční síť a více než 1,5 milionu odběratelů připojených k distribuční plynové síti po celém Slovensku.

více na  www.spp-distribucia.sk

SPP_D_logo_min

 

Stredoslovenská energetika

je slovenský multikomoditní dodavatel energií. Kromě dodávek elektrické energie nabízí také komplexní řešení pro zvyšování efektivity využívání energií, optimalizaci poptávky a energetický management. Svým zákazníkům také kromě elektřiny dodává i zemní plyn.

SSE řídí dceřiné společnosti s kapacitami na výrobu elektřiny, včetně jedné výrobní kapacity (SSE-PD) poskytující podpůrné služby v denních hodinách, a také má své vlastní fotovoltaické kapacity pro výrobu elektřiny (SSE-Solar).

Díky své dceřiné společnosti SSE Distribúcia, a.s., je SSE druhou největší regionální distribuční společností na Slovensku. Provozuje elektrickou distribuční síť s celkovou délkou vedení 33 400 km a dodává elektřinu do více než 700 000 domácností na středním a v části západního Slovenska.

více na www.sse.sk

sse-logo-min

 

EP ENERGY TRADING

je jedním z významných dodavatelů elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým odběratelům v České republice a na Slovensku. Dodává energie domácnostem, malým podnikům i velkým odběratelům, včetně řady významných společností a institucí v průmyslu, potravinářství, zdravotnictví, administrativě a samosprávě. V současné době zásobuje společnost přes 50 tisíc odběrných míst.

Výhodou EP ENERGY TRADING je přístup k elektrárnám ze skupiny EP Energy, jako jsou elektrárna v Komořanech u Mostu, Elektrárny Opatovice a Plzeňská energetika. Díky tomu je pro své zákazníky stabilním partnerem a může nabízet jedny z nejvýhodnějších cenových podmínek na trhu i jistotu plnění smluvních povinností. V roce 2015 dodala společnost koncovým odběratelům v České republice a na Slovensku přes 1,8 TWh elektřiny a 1,4 TWh zemního plynu.

Mimo dodávky koncovým zákazníkům působí společnost na velkoobchodním trhu s elektřinou a plynem, kde v loňském roce zobchodovala 22,6 TWh.

Společnost působí na trhu přes deset let a za tu dobu si díky konkurenceschopným cenám, profesionálnímu přístupu, flexibilitě a zaměření na zákazníka vybudovala pozici významného obchodníka s elektřinou a zemním plynem.

více na www.epet.cz

EPET_logo_barva

tmava_slider_CF053970_teplo_pha

sk_sse_54303

 

36893_spp