Zpět na mapu

Kraftwerk Mehrum 

Společnost Kraftwerk Mehrum GmbH (KWM) provozuje černouhelnou elektrárnu s čistou instalovanou kapacitou 690 MW. Mehrum se nachází mezi městy Hannover a Braunschweig přímo na Středoněmeckém kanálu.

Elektrický výkon stačí na dodávku 700 000 domácností, potažmo zhruba 1 milionu obyvatel s elektrickou energií, což odpovídá oblasti Hannoveru. Provozní rozsah elektrárny je mezi 150 MW a 690 MW čisté kapacity. Díky velmi flexibilnímu návrhu může systém přizpůsobit výrobu energie jednotlivým potřebám elektrické sítě a splnit stále častěji kolísavé požadavky na zatížení při výrobě obnovitelné energie. Systém je charakterizován poměrně vysokou mírou dostupnosti a vysokou spolehlivostí pro akcionáře a vyvažovací zařízení.

Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1979 s čistým výkonem původně 654 MW. V roce 2003 byla provedena rozsáhlá opatření na zvýšení účinnosti (rekonstrukce turbín, rekuperace tepla v systému spalin, optimalizace chladicích věží), což vedlo ke zvýšení čisté produkce o 36 MW na dnešních 690 MW a zvýšení v účinnosti až na 40 %. Díky těmto opatřením se každý rok v ekologické bilanci ušetří přibližně 80 000 tun černého uhlí a zhruba 180 000 tun CO2 s porovnatelným výkonem.

Ve třístupňovém systému čištění spalin je nejprve v katalyzátoru neutralizováno přibližně 70 % oxidů dusíku obsažených ve spalinách. V elektrostatickém odlučovači je 99,9 % částic popílku zachyceno a předáváno na výrobu stavebních materiálů jako přísada pro cement a beton. V zařízení na odsíření spalin se minimálně 90 % oxidu siřičitého vymyje vápennou suspenzí a výsledný „sádrový“ vedlejší produkt se prodává firmám pro výrobu sádrového prášku a sádrokartonových desek.

V současné době zajišťuje bezpečný provoz elektrárny kolem 120 zaměstnanců. KWM navíc přebírá odpovědnost za rozvoj kvalifikovaných pracovníků v technických a obchodních oblastech. Předcházení pracovním úrazům a zajištění vysoké bezpečnosti práce jsou pro nás přirozenou povinností.

 

2011_Luftbild_retuschiert_web_2